Top Definition
a very cool, unselfish, unbrattish, fun person
"Beka is my best friend."
by Jerica!!! June 27, 2003
4 more definitions
A common word used by people living in northern part of Poland to describe the situation as funny.
" - Ktos podjebal sprzet ze Sfinksa.
- Znowu? Ale beka."
by x.jankowski October 23, 2006
It is the name Rebecca....shortened...spelled with a k.
Hey guys my name is Rebecca, but you can call me Beka.
by thelazyeye January 29, 2012
Słowo, którego uwielbiają używać wszyscy ci, do których edukacja nie zdążyła dotrzeć.
Znaczenie: Zabawna sytuacja; coś, co wywołuje śmiech
- Patrz, jaki śmiesznie ubrany typ.
- Haha, ale beka!

- Idzie baba do lekarza a lekarz też baba! Beka, co nie?
by Robbob October 21, 2013
the sound a bird or patrick makes.
"hey christian, BEKA!"
by Nicholas Villalbanza March 15, 2004

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×