Top Definition
A Croatian state!
HercegBosno
u srcu te nosim,
kud kod krenem
s tobom se ponosim!

Lijepa tvoja,
brda i doline,
kao sunce, kad iz gore
sine.

Volim tvoje rodne
vinograde, kad ih
beru Citlucanke
mlade.

Volim Ljubuski
kad je pun behara,
Kupres,
Livno, pa sve do
Mostara.

Sa Sirokog puse
povjetarac, tu
se pijeva ganga
i becarac.


Volim Capljinu,
Posusje i Grude,
Stolac, Ravno,
sve postene ljude.

Tomislave,
grade od starina,
Sujica je i tebi
blizina.

Svoj na svome
sada mi zivimo,
i sa time svi se
ponosimo!

H
E
R
C
E
G
B
O
S
N
A
by Drazen April 25, 2004
A Croatian state!
HercegBosno
u srcu te nosim,
kud kod krenem
s tobom se ponosim!

Lijepa tvoja,
brda i doline,
kao sunce, kad iz gore
sine.

Volim tvoje rodne
vinograde, kad ih
beru Citlucanke
mlade.

Volim Ljubuski
kad je pun behara,
Kupres,
Livno, pa sve do
Mostara.

Sa Sirokog puse
povjetarac, tu
se pijeva ganga
i becarac.


Volim Capljinu,
Posusje i Grude,
Stolac, Ravno,
sve postene ljude.

Tomislave,
grade od starina,
Sujica je i tebi
blizina.

Svoj na svome
sada mi zivimo,
i sa time svi se
ponosimo!

H
E
R
C
E
G
B
O
S
N
A
by Drazen April 25, 2004
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×