4 definitions by fragos

Top Definition
Greek for shit.
skata edw skata ekei skata kai parapera opou tha pas skata tha deis skata kai ston aera.skata na fas skata na pieis skata na pas na xeseis ap'ta skata tha sikwtheis kai sta skata tha peseis
by fragos December 12, 2003
Greek for female genital organ , aka pussy.
Tha sou skisw to mouni.
Tha sou glypsw to mouni.
by fragos December 13, 2003
Male genital organ, aka dick,cock
Synonyms: Psoli,Poutsa,Kavli,Papari,Tsoutsouna
Metafor:Matzaflari,Malaperda
Tha fas poutso.
Glipse mou ton poutso.
Roufa mori to matzaflari/ti malaperda.
by Fragos December 13, 2003
Man's testicles
1)Arxidia tou karampela : Karabela's balls.
2)Pare ta arxidia mou kai trexa : Take my balls and run.
3)Peirame ta arxidia mas : We got our balls (= we lost)
by fragos December 12, 2003
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×