when someone says something stupid but you don't care enough o correct them
p1:the earth is flat
p2:ummmmmmmmmmmmmmm ok
by September 14, 2020
Get the ummmmmmmmmmmmmmm ok mug.