Top definition
SUKIN DAT DICK!!!!
She was sukin dat dick when tying his shoe
by Bob The Bob Dude May 14, 2016
Get the mug
Get a tying his shoe mug for your dad Vivek.