Top definition
En veldig tynn, spinkel liten fyr. En pinne av en person.
Sjekk han tælpen der a!
by TommyVF December 23, 2014
Get the mug
Get a tælp mug for your dad Georges.
buy the domain for your diy vlog