Top definition
girl1-you are a fucking idiot... eboni... eboniii

girl 2-stop talking idiot

girl 1- no eboni,eboni,eboni

girl 2-stfuyfi damn...
by XxiicookieziixX July 10, 2010
Get the mug
Get a stfuyfi mug for your mate Paul.