Top definition
long shit..a fuck up shiet..takes hella long to finish..
fuckin shieeeeeeeeeeeeeet...ZzZZZzZ..
by Mister Naughty July 27, 2003
Get the mug
Get a shieeeeeeeeeeeet mug for your coworker James.