A common South African term referring to a promiscuous woman or man who possesses a feminine steez that includes hating, gossiping, lack of resources always kissing ass, female repellent beta male.
iiFebe yingilosi zalomhlaba bafwethu, noma ngimubi kanje nginyoba kwasan ngoba ngiphethe isaka...wena sfebe thatha nali choko hambo ngthengela ibeer ngisayonyoba usisi wakho ngoba naye yisfebe esidume ngebantshi kodwa yena uyadleka wena umthwalo nje uxubethe ne nchebe uz'biza nge kleva engana msebenzi masaka ndin.
by Snyobisto May 23, 2020
Get the mug
Get a sfebe mug for your mother-in-law Larisa.