Top definition
Tagalog (slang) meaning 'Security Guard'.
Ang sungit ng sekyu kanina, hindi ako pinapasok ng school kasi wala akong ID!
by aprldynh April 25, 2005
Get the mug
Get a sekyu mug for your father James.

Available Domains :D

  • sekyu.men
  • sekyu.se
  • sekyu.ninja