Top definition
vriendelijke variant van smetvrees
als je het schoon syndroom hebt wil je alles schoonmaken
Sommige mensen hebben last van het schoonsyndroom, ze poetsen tot ze er bij neer vallen.
by ngh November 03, 2014
Get the mug
Get a schoonsyndroom mug for your cat Bob.