Top definition
romanian expression, used mostly when you're drunk as fuck, or just eating some quality wood
1. corcod: ba frattzie lemnu asta are un gust teribil de fain!
bob: sa moara fapta!

2. kyrali: mi-au furat toata iarba, futu-i in gat de unguri!
csarda: sa-ti moara faptii.
by gerfoamea August 19, 2006
Get the mug
Get a sa moara fapta mug for your dog Manafort.

Available Domains :D

  • samoarafapta.org
  • samoarafapta.com
  • samoarafapta.ninja
  • samoarafapta.men