Top definition
kulang sa pancn!!
nandito nanaman ung mga papanch
by mr. suave February 05, 2004
Get the mug
Get a papanch mug for your cousin Julia.