Top definition
Our lady Pantanassa! One of the 7 miracle icons of the Holy and Great Monastry of Vatopaidi in Mount Athos. The Holy icon has the power to cure people from cancer!

Ïßêùí ÷áñéôüâñõôå ôçò ÐáíôáíÜóóçò óåðôÞ, ôïõò ðïèþ ôçí ÷Üñéí óïõ åðéæçôïýíôáò èåñìþò, ðåñßóùæå ÄÝóðïéíá. Ëýóïí ôáò ðåñéóôÜóåéò ôùí åßò óå ðñïóôñå÷üíôùí, öñïýñçóïí ôçí óÞí ðïßìíçí Ýê ðáíôïßùí êéíäýíùí, ôçí åðéêáëïõìÝíçí áåß ôçí óÞí áíôßëçøéí.
Voithame pantanassa mou!
Get the mug
Get a pantanassa mug for your bunkmate Zora.