He's a no muss, no fuss kinda guy. he takes no bullshit.
by 123baba123 October 18, 2011
Get the no muss, no fuss mug.