Top definition
lora jub jata hai na .. tu muun se ek hi awaaz ate hai woh sub ko pata hai .
lekin jo larke ko maheeeenooo tak dard hota hai us ki meaning above
acha tu lora ghus gaya , gand phat gaye ?
by ahsan November 17, 2003
Get the mug
Get a lora ghus gaya ,gand phat gaye mug for your cousin GΓΌnter.