Top definition
when u feelings real good and u want a tickle tickle in ur pickle pickle....oooo yaaa macho man randy savage
leo majonee vaa vaa, chicken ka salan vaa vaa
by Hermacore III August 08, 2006
Get the mug
Get a leo majonee mug for your mama Larisa.