Top definition
greeks use the word "kavlantizomai" when they feel "hot" about someone.
Ti koitas mwraki mou? kavlantizesai?
or
Koita re to mwro apenanti pws kavlantizetai!
or
popoo mana mou, se koitw kai kavlantizomai!!
by GooFyGR July 10, 2008
Get the mug
Get a kavlantizomai mug for your coworker Nathalie.