Top definition
in ottnstein is mie moooi kuj 2 uur snachs spaghetti bolognese en carbonaare eetn
karpaatn was mie mooi
by voepsiepoepsie October 12, 2004
Get the mug
Get a karpaatn mug for your buddy Julia.