Top definition
"Köttsvettning" is when you eat so much meat that you start to sweat! And is commonly used in the region of Örebro County.
"Jävlar vad jag köttsvettas" or "Nu börjar köttsvettningen".
by gonace April 12, 2011
Get the mug
Get a köttsvettning mug for your Uncle Trump.