Top definition
1. tug sa ko day kay gi kapoy ko kay nag ini-ro ta ganina. ( miss, im going to sleep for awhile because i got tired of our doggy style )

2. kayata manoy uy, nakit-an nako ganina nag ini-ro sa banyo kuyog iyang trato.
( i saw my brother doing the doggy style with his girlfriend in the bathroom )
by edgein October 05, 2005
Get the mug
Get a ini-ro mug for your boyfriend Callisto.