Top definition
"fråderen", ofte forkortet "fråd", bruges:
1 når man skal udtrykke at noget lyder lækkert
2 når man skal udtrykke at noget smager godt
"Den her burrito er virkelig fråderen"
by dafrpo July 11, 2016
Get the mug
Get a fråderen mug for your Facebook friend Günter.