Top definition
When someone shoots you in your ass
"Nice dupshot"
"You got a dupshot"
"No way you got a dupshot!"
by Bob Lea May 23, 2016
Get the mug
Get a dupshot mug for your grandma Yasemin.