Top definition
En dachronom (dakhronom) är en person som är väldigt intresserad av andras privatliv, och sexualitet och använder ordet dachri ofta.
"Hur ofta pajar du bror?
"Jävla dachronom, sluta bry dig"
by Dakhronomen February 22, 2015
Get the mug
Get a dachronom mug for your coworker James.

Available Domains :D

  • dachronom.com
  • dachronom.men
  • dachronom.org
  • dachronom.ninja