Top definition
Chỉ hành động quan hệ tình dục
thằng Huy đi tù vì tội chịch con nhỏ mới 13 tuổi
by ntduc September 02, 2015
Get the mug
Get a chịch mug for your boyfriend Manley.