Top definition
buhok sa puwet. tanging mga kalalakihan laman ang meron nito.. pag sumabit ang tae sa buhok, yun ang BURNEK!
..(very seductive)
Get the mug
Get a burnek mug for your coworker Rihanna.