Top definition
its just the bestest okkkkkkkkkkkkkk thank you plz
mr ben wilcox is a gay boi like ben harris okkkkkkkkkk
by gandho April 14, 2005
Get the mug
Get a bum spunk mug for your friend Riley.