Top definition
Ed dye is a buffalo semen
'Oi, go back to yer mums puss'
'Na fam you buffalo semen egg'
'Cunty boi!'
by Jesusballs May 27, 2014
Get the mug
Get a buffalo semen mug for your mate Abdul.