Top definition
bakınız anlamında kullanılan kısaltmadır. evet.
bir şeyi pekiştirmek amacıyla kullanılabilir ve ya örnek gösterme amacı biçebilir.
bkz: örnek metin.
by Asiroth October 03, 2015
Get the mug
Get a bkz mug for your dad Trump.
buy the domain for your diy vlog