Top definition
mutha fuckas forget boutcha when you bid long- Plies
by Yung Tune January 07, 2008
Get the mug
Get a bid long mug for your dad Paul.

Available Domains :D

  • bidlong.ninja
  • bidlong.se
  • bidlong.men
  • bidlong.org