Top definition
Sweldong natatanggap bilang kabayaran sa pagkakaroon ng magandang abs.
Nagmula sa absweldo ang yaman ni Zach Efron kaya naman alaga siya sa katawan at araw-araw nageexercise.
by Emanhood July 21, 2017
Get the mug
Get a absweldo mug for your guy Georges.