Top definition
It means "damn"

To leei kai o A. Violaris otan nayriaseis "Ta yerima"
Ta yerima, mou efige o kapotos
by Garos October 18, 2003
Get the mug
Get a Yerima mug for your fish Callisto.