Top definition
Malaysian for 'I have a big', reffering to a penis. Pronounced Woah-yo-darr. ( 我有大 )
Yin: Hello Yang, wo yo dah

Yang: (sharp intake of breath) Really Yin? Is that true?
by JB-<3z-SmashTheGash June 15, 2009
Get the mug
Get a Wo yo dah mug for your mom Sarah.