Top definition
He is so Tairan Wang
by Adary May 05, 2017
Get the mug
Get a Tairan Wang mug for your buddy Zora.