The end of the first verse of the Soviet Anthem. It means Soviet Union in Russian.
Soyuz nerushimy respublik svobodnykh splotila naveki velikaya rus'! Da zdravstuvet sozdanny volej narodov edenjy maguchj SOVETSKIY SOYUZ!!!!
by Jqoi Zunderlat October 12, 2020
Get the Sovetskiy Soyuz! mug.