Top definition
It means anything you want to be bad
Skkkrrrrttthead you skkkrrrtttashiit skkkrrrttthead
by Skkkrrtttt June 24, 2018
Get the mug
Get a Skkkrrrrttt mug for your barber Zora.