Top definition
M E C H A N I C A L

E N G I N E E R
F O R

L I F E
Man , i dont want to be a Shubhmani .
Lame ass mothafucka
by qwertyuiop[;lkjhgfdsa July 31, 2018
Get the mug
Get a Shubhmani mug for your friend Yasemin.