Top definition
Shit-Fuck-Cunt
Shut up you SHIFUCUN!! or You're mum is a SHIFUCUN!
by Spikeworld April 09, 2009
Get the mug
Get a SHIFUCUN mug for your mama Rihanna.