Top definition
Variasjon av smart og dårlig manøver. Kan både være når du gjør noe dumdristig, og når du gjør noe lurt. Kan brukes om så mangt. Både smart og direkte galskap.
Person A: "Lure på ke slags "film" du ha sett, høhø"
Person B: "Oj oj oj. Røvermanøver!"
by wikapedia November 23, 2009
Get the mug
Get a Røvermanøver mug for your brother-in-law José.