Top definition
När du trycker ihop en mutta till en blå boll och pressar ut all kräm som med en citron.
Jävlat vad hårt jag gjorde muttbollen igår asså!
Helvete vad koolt!
by KILROYguy April 27, 2015
Get the mug
Get a Muttboll mug for your Uncle James.
Aug 8 Word of the Day
A method of guessing on a multiple choice test that involves looking at the position of the second hand. If the hand is between 12 and 3 the guess is A. If the hand is between 3 and 6 the guess is B. Between 6 and 9 guess C. Between 9 and 12 guess D.
I passed my test! Thanks to the Clock Method
by ET4444 November 12, 2007
Get the mug
Get a Clock Method mug for your mama Zora.

Activity