Top definition
Kunem Kez - Fuck you
Kunem eeronts - Fuck them
Uzumem kunem kez - I wanna fuck you
by Kunem kezi August 13, 2008
Get the mug
Get a Kunem mug for your cousin James.