Top definition
Het hebben van sex. Vaak gebruikt om het verlangen naar sex met een persoon aan te geven. (Vb: Ik zou hem/haar kantelen)
Faka die chimeid is echt lekker. Ik zou haar kantelen.
by MBNL May 20, 2016
Get the mug
Get a Kantelen mug for your mom Rihanna.