Top definition
no chance of succeeding; geen kans van slagen.

Often used by adolescents from The Netherlands, especially in the area Arnhem/Nijmegen; Vaak gebruikt door adolescenten uit Nederland, vooral in de regio Arnhem/Nijmegen
BlackBoard HANgplek topics are/zijn kansloos.
by JanSjit March 10, 2004
Get the mug
Get a Kansloos mug for your Facebook friend Paul.