Top definition
Acronym for Kusog Kaayo Nga Katawa - The Visayan (A Vernacular Filipino Lingo) version for LOL (Laugh Out Loud)
Hala nangutot siya, KKNK!!!
(Whoa he farted, LOL!!!)
by mikodakoilongkaayo March 31, 2011
Get the mug
Get a KKNK mug for your mother-in-law Sarah.
buy the domain for your art vlog