Top definition
The ghettofabulous way of saying "I just got my hair done"
Waniquwa: Waddap Laquisha!

Laquisha: Dizzayum girl, yo hurr be lookin fly!
Waniquwa: Yea. I just got my hurr did.
by ThaBigCheesy July 16, 2010
Get the mug
Get a Got My Hurr Did mug for your cousin Larisa.