Top definition
Malaysian/Singapore Hokkien for Big Testicle, but not testicle cancer.
DaiChunDoi in Cantonese
Hey, Dua Lan Pa, Da Fei Gei Ah?
Oi Long Time No See wor, Dua Lan Pa!
by GoDrunkIAmHome March 08, 2014
Get the mug
Get a Dua Lan Pa mug for your father-in-law James.