The ougi (succession technique) of Hiten Mitsurugi Ryu. Basically a Battou Jutsu that surpasses Shin Soku (God Speed).
Hiko taught Kenshin Hiten Mitsirugi ryu in Kyoto for the battle against Mokoto Shishio.
by KawaiiAnime November 26, 2003
Get the mug
Get a Amakakeru ryu no hirameki mug for your daughter Helena.