Top definition
(ดูที่ ปากเสีย ปากปีจอ)
ติ่งเกาหลีพวกนี้ ปากหมาจริงๆ ชอบดูถูกนักร้องไทย
Get the mug
Get a ปากหมา mug for your fish Callisto.