1 definition by tudeeeeeeeeeee

1
givin' the sass and havin' just a little bit too much attitude.
girlfriend don't give me that tude!
by tudeeeeeeeeeee June 21, 2009
Get the mug
Get a tude mug for your Uncle Vivek.