1 definition by mike judz

Top Definition
to smoke or a marijuana
-yo u got some judzz homie
-yo im judzzing right now
by mike judz September 03, 2006
Mug icon
Buy a judzz mug!